page_head_bg

Inçe çekme gutusy

Inçe çekme gutusy

Gysga düşündiriş

Meaton çekiş ulgamy sessiz hereket, kanagatlandyryjy rahatlyk we dürli goşundylar bilen meşhurdyr. MEATON çekme ulgamy, durmuş ýörelgesine, häsiýetine, kanagatlanmagyna düşünýändigiňizi görkezýän ideal we islenýän ýaşaýyş meýdançasyny üpjün edip biler. Meatonyň ýokary hilli, ýöne elýeterli önümleri bilen bu rahat we sagdyn durmuşa eýe bolmaga mynasypsyňyz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Inçe çekme gutusy

SB1900

Zehinli, akylly we döwrebap, indi kosmos optimizasiýasy täze Slim Box bilen bu ynkylaba taýyn, tejribäňiz hiç wagt öňki günlerdäki ýaly bolmaz. Iň ýokary işleýşinde we moda dizaýnynda rahatlygy başdan geçirmek üçin mümkin bolan ähli programmalarda siziň üçin oýlanyşykly düzülendir. Täze innowasiýa tehnologiýamyz, bu owadan, sessiz hereketi owadan görnüşinde üpjün edip bilýär. Meaton elmydama müşderilerimiziň durmuş hiline ýokary baha berýär, önümlerimiz diňe bir ajaýyp işlemegi we öndürijiligi gazanmak üçin däl, eýsem size häzirki zaman dizaýnynyň lezzetini hem berýär.

Slaýd: Doly ýüklenen ýagdaýynda-da, täze döredilen slaýd henizem gaty rahat we asuda tejribe hödürleýär. Onuň ajaýyp öndürijiligi size ylham berer. Müşderiler 3 ölçegli düzediş opsiýasy bilen gurnamagyň bu aňsat tejribesinden lezzet alyp bilerler.

• Esasy, beýikligi 86mm, 118mm, 167mm, 199mm.
• 270mm-den 550mm-e çenli giňlik.
• capacityük kuwwaty: 40kg / 80,000 açylýan tegelek / hil kepilligi
• Ajaýyp we döwrebap görnüş / rahat we asuda hereket.
• Kombinasiýa üçin köp saýlaw. kosmos dizaýny üçin birnäçe wariant. Müşderilerimiziň pikirlerini hakyky işe girizýäris we öz durmuşyňyzda dizaýn ussady bolmaga kömek edýäris.
• Jorap, çal polat we ak, isleg boýunça beýleki reňkler. Reňk her stile laýyk gelýär.
• Çeýe belentliklere laýyk DIY demir ýoly.
• Öňdäki amatly inçe sazlaýyş mehanizmi integrirlenen. Upokarky we aşak ± 1.5mm, çep we saga ± 1.5mm.
• Slaýdlaryň sinhronizasiýa mehanizmi süýşýän hereketi durnuklaşdyrýar we ýaşaýyş meýdanyndaky sesleri ýok edýär.
• Premium önümiň hilini üpjün etmek üçin Meaton laboratoriýasynda synag enjamlarynyň doly görnüşi.

A B C D
Inçe çekme gutusy SB1900-A01SB1900-A01 SB1900-B01SB1900-B01 SB1900-C01SB1900-C01 SB1900-D01SB1900-D01
Demir ýol SB1900-C02SB1900-C02 SB1900-D02SB1900-D02
Aýna
Içki guty SB1900-A02 / SB1900-A02HSB1900-A02 SB1900-B02 / SB1900-B02HSB1900-B02
Demir ýol SB1900-C06SB1900-C06
SB1900-C05 / SB1900-C05HSB1900-C05 SB1900-D05 / SB1900-D05HSB1900-D05
SB1900-C07SB1900-C07 SB1900-D06 / SB1900-D06HSB1900-D06
SB1900-C08SB1900-C08
Aýna SB1900-A03SB1900-A03 SB1900-B03SB1900-B03 SB1900-C03SB1900-C03 SB1900-D03SB1900-D03
SB1900-C04SB1900-C04 SB1900-D04SB1900-D04
SB1900-C06SB1900-C06 SB1900-D07SB1900-D07
SB1900-C07SB1900-C07 SB1900-D08SB1900-D08

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň