page_head_bg

Habarlar

 • Meaton Group gained attention in 126th Canton Fair.

  “Meaton Group” 126-njy kanton ýarmarkasynda ünsi çekdi.

  “Meaton Group” 126-njy kanton ýarmarkasynda 126-njy kanton ýarmarkasynda uly üstünlik bilen tamamlandy. “Meaton Group” dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler, müşderiler we hyzmatdaşlar bilen duşuşmagy başardy. Hindi sergisinde “Meaton Drawer” ulgamynyň bir buýrugy ýerleşdirildi. Conve ...
  Koprak oka
 • Meaton donated 10,000+ medical masks for our customers, clients and partners globally.

  Meaton, müşderilerimiz, müşderilerimiz we hyzmatdaşlarymyz üçin 10,000+ lukmançylyk maskalaryny sowgat etdi.

  Hormatly üpjün edijiler, müşderiler, müşderiler we “Meaton” -yň hyzmatdaşlary: Siziň abadançylygyňyz we saglygyňyz hemişe “Meaton” -yň ileri tutýan ýeri. COVID-19 planetamyzyň hemme ýerine ýaýramagyny dowam etdirýär we Meaton üpjün edijilerimize, müşderilerimize, müşderilerimize we hyzmatdaşlarymyza lukmançylyk maskalaryny hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Meaton Group is now on Instagram!

  Meaton Group indi Instagram-da!

  Öňdebaryjy mebel enjamlaryny öndüriji, üpjün ediji we eksport ediji hökmünde Meaton Group has gowy hyzmat bermek we müşderilerimize Drawer s ýaly ajaýyp önümlerimize has gowy düşünmek üçin LinkedIn, Facebook we Twitter-de sosial media hasaplaryny döretdi.
  Koprak oka
 • Dubai Big5 Ended with SUCCESS!

  Dubaý Big5 ÜSTÜNLIK bilen tamamlandy!

  “Meaton Group” Dubaý Big5-de uly täsir galdyrdy. Meatonyň on bäş köne müşderisi we ýüzden gowrak täze myhman biziň kabinamyza geldi we olaryň arasynda gysga wagtyň içinde müşderilerimiz bolmak üçin uly mümkinçilikler bar. Big5 toparymyzyň agzalaryna minnetdarlyk bildirýäris ...
  Koprak oka
 • Meaton Group reached 1,000 followers on LinkedIn!

  Meaton Group LinkedIn-de 1000 sany yzarlaýjysyna ýetdi!

  Bu hepde Meaton Group LinkedIn-de 1000 sany yzarlaýjysyna ýetdi! LinkedIn hasabymyzy yzarlanyňyz üçin sag boluň. Mazmunymyzdaky pikirleriňiz, halanýanlaryňyz, teswirleriňiz we paýlaşmalaryňyz #Meaton tarapyndan ýokary baha berilýär. Bize berýän goldawyňyz, özümizi yzygiderli gowulaşdyrmaga kömek edýär ...
  Koprak oka
 • Meaton Group new office opened

  “Meaton Group” -yň täze ofisi açyldy

  Gadyrly dostlar #MEATON: Meaton, dünýäde öňdebaryjy mebel enjamlary bilen üpjün ediji: çekme slaýdy, çekme gutusy, şkaf çeňňegi we ş.m. ýaly önümlerde ýöriteleşen, noýabr aýynda täze ofisimizi açandygymyzy size begenýäris. Biz elmydama goldaw bereris ...
  Koprak oka
 • Meaton Group announcement over Coronavirus (COVID-19)

  “Meaton Group” -yň “Coronavirus” -a bildirişi (COVID-19)

  Koprak oka
 • Meaton at 127th Canton Fair

  127-nji Kanton ýarmarkasynda Meaton

  Meatonda, Kanton ýarmarkasynyň başlangyçlaryny goldaýandygymyza buýsanýarys 127-nji kanton ýarmarkasy şu günden başlap Meatonyň eBooth bilen 15.4C 36-37 görnüşinde onlaýn wersiýasyny işleýär. Girmek üçin aşakdaky baglanyşyga basmagyňyzy haýyş edýäris: https: //ex.cantonfair.org.cn/pc/en/exhibitor/4ab00000-005f-5254 ...
  Koprak oka
 • Meaton Group SMETA-SEDEX approved!

  Meaton topary SMETA-SEDEX tassyklandy!

  “Meaton Group” -da diňe bir çekiş slaýdlarymyzyň, Çyzgy ulgamynyň we ilikleriniň we ş.m. hiliniň ýokary derejesine ünsi jemlemän, işgärlerimiziň hukuklary we jemgyýetçilik jogapkärçiligi hem bar. Bu gün, Meaton toparynyň SMETA-SEDEX-iň resmi taýdan tassyklanandygyny habar bermekden hoşal ...
  Koprak oka

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň