page_head_bg

HS3101 | Kameranyň sazlanylýan plastinkasy bilen iki taraplaýyn gidrawlik çeňňek

HS3101 | Kameranyň sazlanylýan plastinkasy bilen iki taraplaýyn gidrawlik çeňňek

Gysga düşündiriş

Aşhana şkafy üçin gizlenen etler, şkafda, şkafda, kitapçada we öý, ofis üçin dürli görnüşli şkaf agaç gapylarynda giňden ulanylýar we bu bir ýa-da iki gapyny amatly gulplamaga we açmaga mümkinçilik berýär. Bu önüm CAM sazlap bolýan funksiýa bilen. Softumşak ýapylýan ilikler, häzirki zaman durmuşy bilen meşgullanýan adamlar üçin amatlydyr. Öýüňizdäki ähli şkaflar üçin şol halkalary saýlamak hökman gapylary kakmagy ýok eder we şeýlelik bilen bizar ediji seslerden gaça durarsyňyz we ençeme ýyllap mebelleriňizi kemsiz lezzet alyp bilersiňiz. 105 ° uly çeňňek açylýan burç, her kabinetiň mazmunyna amatly girmäge mümkinçilik berer we gündelik ulanylyşyny amatly eder.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HS3101

Göze görünmeýän halkalar ýa-da gizlin halkalar diýlip hem bilinýän gizlin halkalar, şkaflarda ulanylýan iň möhüm mebel enjamlary enjamlarydyr. MEATON HS3101 iki taraplaýyn gidrawlik çeňňegiň ýumşak ýakyn funksiýalary bar, bu bolsa gapyny gysmazdan özüni ýapyp biler. 35 mm çeňňek käse pudagyň standartydyr. Mebel enjamlary bazarynda tapyp boljak iň oňat şkaf çeňňegi. MEATON-yň HS3101 şkaf çeňňekleri, Europeanewropa görnüşli halkalar bolup, ajaýyp çişirmäge mümkinçilik berýän güýçli halkalardyr. Sowuk togalanan polat materialdan ýasalan we nikel bilen örtülen, poslamagyň we poslamagyň öňüni alýar, onuň berkligini we uzak ömrüni üpjün edýär. Aýrylan birikme gurluşy, gizlin halkalary gaty we gaty edýär. Şkafyň çeňňeginiň içindäki çeşmeler, şkafyň gapysynyň berk ýapylmagyny we gapynyň 90 dereje açylmagyny üpjün edýär. Könelen ilikler üçin ajaýyp çalyşma. Kämilleşdirilen monta plate plastinkasy paralel hereket bilen aňsat we takyk sazlanýar. MEATON-yň HS3101-de dürli gapy goşundylary üçin üç dürli görnüş bar: örtük, ýarym örtük we goýmak. MEATON-yň aşhana şkafynyň çeňňekleri barada has jikme-jik tehniki we täjirçilik maglumatlary almak üçin MEATON bilen habarlaşyň.

/hs3101-two-way-clip-on-hydraulic-hinge-with-cam-adjustable-plate-product/

Tehniki aýratynlyklar

• Esasy material: sowuk polat.

• Tamamlamak: nikel örtülen.

• Açylyş burçy: 105 °.

• Dia. çeňňek käsesi: 35mm.

• Çeňňek käsäniň çuňlugy: 11.5mm.

• Gapynyň galyňlygy: 14-21mm.

• Gizlenen gidrawlik çeňňek, gysgyç, CAM sazlap bolýar.

• Öz-özüňi ýapmak funksiýasy bilen.

Önümiň parametrleri

element Softumşak ýapgy
Görnüşi Mebel çeňňegi
Poçta gaplamak Y
Arza Aşhana, hammam, öý ofisi, myhman otagy, ýatylýan otag, naharhana, çagalar we çagalar, açyk meýdanda, myhmanhanada, Villia, kwartira, ofis binasy, hassahana, mekdep, söwda merkezi, sport meýdançalary, dynç alyş desgalary, supermarket, ammar, ussahana, seýilgäh, ferma jaýy , Howly, Beýleki, Saklaýyş we şkaf, Daşky, çakyr jaýlary, girelge, zal, öý bar, basgançak, ýerzemin, garaage we meýdança, sport zaly, kir ýuwulýan ýer
Dizaýn stili Döwrebap
Gelip çykan ýeri Hytaý
Guangdong
Marka ady Meaton
Model belgisi HS3101

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň