page_head_bg

HS2998 | 105 derejeli ýumşak ýapyk gidrawlik çeňňek

HS2998 | 105 derejeli ýumşak ýapyk gidrawlik çeňňek

Gysga düşündiriş

Meaton 105 dereje gysgyçly ýumşak gidrawliki çeňňegiň içindäki gapylary ýok edýän damper bar. Geljek ýyllarda her gezek ýumşak, haýal we köşeşdiriji bolýar. Nikel örtükli sowuk polatdan gurlan. Mebelleriň howpsuz we amatly ulanylmagy, dogry saýlanan mebel çeňňekleri bilen üpjün ediljekdigini hemmeler bilýär. Hereketiň amatlylygy diňe ýokary hilli ilikler bilen kepillendiriler. Şkafyňyzyň gapysyny açanyňyzda ýa-da ýapanyňyzda, ençeme ýyllap çalşyp bolmajak iň oňat ýumşak gapy halkalaryny gözläp ýadadyňyzmy? Dogry ýere geldiň! Size hödürläp biljek zatlarymyzy barlaň. Softumşak ýapgylarymyz bilen hiç kimi bozup biljek gapylar bolmaz. Softumşak ýakyn halkalarymyz bilen tapawudyny duýarsyňyz. Döwrebap we dinamiki kompaniýa bolan MEATON tarapyndan buýsanç bilen öndürilen önümler çydamlylyk, güýç we rahat hereket bilen häsiýetlendirilýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

HS2998

MEATON-yň HS2998 gysgyçly gidrawlik çeňňegi ýumşak ýakyn funksiýalara eýedir. Softumşak ýakynlyga öz-özüne ýakyn diýilýär. Bu ajaýyp mebel çeňňek aýratynlygy, kabinetiň göwresi bilen bökmezden gapyny haýal we asuda ýapyp biler. Çeňňegiň bu görnüşi, çeňňegi düzeltmek üçin kabinetiň çarçuwasyna mätäç bolan Amerikan halkalaryndan tapawutly Europeanewropa halkalarydyr. Çeňňegiň çig maly, oňat metal aýratynlyklaryny berýän sowuk togalanan polatdyr. Meaton-yň premium ýumşak ýapgylary bilen pro ýaly şkafyňyzy gurmagy tamamlaň. Şkafyň çeňňeginiň üstü nikel bilen örtülendir. Açylyş burçy, çeňňege özboluşly programma berýän 105 dereje. Aşhana şkaflaryndan başlap, hammamdaky biderek zatlara çenli ýokary hilli çeňňekler ýakyn ýyllarda öýüňiziň duýgusyny üýtgeder. Softumşak ýapyk hereketli bu Meaton 105 dereje gizlin halkalar, täze kabinet gurnamalary we häzirki zaman abatlaýyş işleri üçin saýlama enjamdyr. “MEATON”, şar şarlary, aşaky çyzgyly slaýdlar we goşa diwar çekiş ulgamlary ýaly beýleki mebel enjamlary armatura önümleri bilen bilelikde şkaf çeňňekleriniň nou-hau bar. Size zerur boljak kabinet halkalary barada has giňişleýin maglumat üçin MEATON toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

/hs2998-105-degree-clip-on-soft-close-hydraulic-hinge-product/

Tehniki aýratynlyklar

• Esasy material: sowuk polat.

• Tamamlamak: nikel örtülen.

• Açylyş burçy: 105 °.

• Dia. çeňňek käsesi: 35mm.

• Çeňňek käsäniň çuňlugy: 11.5mm.

• Gapynyň galyňlygy: 14-21mm.

• Gizlenen gidrawlik çeňňek, gysgyç.

• Öz-özüňi ýapmak funksiýasy bilen.

Önümiň parametrleri

Tamamla Nikle tabak
Softclose goldawy Goldaw
Material Sowuk polat
Ingapylýan burç 105 °
Çeňňek käsesi 35mm
Çeňňek käsäniň çuňlugy 11.5mm
Gapynyň galyňlygy 14-21mm
Gurnama Klip
Ölçegi Örtük
Açmak we ýapmak sikli 50,000 gezek

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň