page_head_bg

Iki diwar çyzgysy

Iki diwar çyzgysy

Gysga düşündiriş

Meaton çekiş ulgamy sessiz herekete, kanagatlandyryjy rahatlyga we dürli programmalara alyp barýar. MEATON çekme ulgamynyň ajaýyp öndürijiligi, ýaşaýyş ýeriňizi ýaşaýyş durmuşyna, häsiýetine, kanagatlylygyna düşünýän ýeriňize öwürýär. Amatly we sungat önümleriniň ýagdaýy her kime töwereginde rahat we sagdyn durmuş duýýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Iki goşa diwar çekmesi

SB1801

Saklaýan ýeriňizi optimizirlemek üçin aňsat we täsirli çözgüt gözleýän bolsaňyz, kosmos optimizasiýasy we şahsylaşdyrma hünärmeni bolan “Double Wall Drawer” bu ajaýyp rahat we asuda tejribäni hödürläp, siziň üçin amatlydyr. “Double Wall Drawer” ähli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli görnüşi hödürleýär, bularyň hemmesi çeýe, birleşdiriji we döredijilikli. Kombinasiýa üçin bol saýlawlar, ajaýyp mümkinçilikler bilen ýokary şahsylaşdyrma derejesini hödürleýär. Biziň wezipämiz, kosmos dizaýnyna gowy hilli we gyzykly zatlary getirmek, ýaşaýyş we täjirçilik programmalary üçin akylly çözgütler bermek.

Slaýd: täze döredilen slaýd diýseň rahat we asuda tejribe hödürleýär. Doly ýüklenen ýagdaýynda-da, onuň ýerine ýetirişinden ylham alarsyňyz.
Guty ulgamy, müşderini gurmak üçin aňsat tejribe berýän 3 ölçegli düzediş opsiýalary bilen enjamlaşdyrylýar.

• Esasy, beýikligi 84mm, 135mm, 167mm, 199mm.
• 270mm-den 550mm-e çenli giňlik.
• capacityük kuwwaty: 40kg / 80,000 açylýan tegelek / hil kepilligi
• Lýuks görnüş / tekiz we asuda hereket , akylly we döwrebap.
• Kombinasiýa üçin köp saýlaw, kosmos dizaýny üçin köp wariant. Müşderilerimiziň pikirlerini hakyky işe girizýäris we öz durmuşyňyzda dizaýn ussady bolmaga kömek edýäris.
• Jorap, çal polat we ak, isleg boýunça beýleki reňkler. Reňk her stile laýyk gelýär.
• Çeýe belentliklere laýyk DIY demir ýoly.
• Öňdäki amatly inçe sazlaýyş mehanizmi integrirlenen. Upokarky we aşak ± 1.5mm, çep we saga ± 1.5mm.
• Slaýdlaryň sinhronizasiýa mehanizmi süýşýän hereketi durnuklaşdyrýar we ýaşaýyş meýdanyndaky sesleri ýok edýär.
• Premium önümiň hilini üpjün etmek üçin Meaton laboratoriýasynda synag enjamlarynyň doly görnüşi.

A B C D
Klassiki guty SB1801-A01SB1801-A01 SB1801-D01SB1801-D01
Kwadrat demir ýol SB1801-B01SB1801-B01 SB1801-C01SB1801-C01 SB1801-D03SB1801-D03
Tegelek demir ýol SB1801-B02SB1801-B02 SB1801-C02SB1801-C02 SB1801-D02SB1801-D02
SB1801-D04SB1801-D04
Aýna SB1801-C03SB1801-C03
Içki guty
Kwadrat demir ýol SB1801-B03 / SB1800-B03HSB1801-B03 SB1801-C05 / SB1800-C05HSB1801-C05 SB1801-D06 / SB1800-D06HSB1801-D06
SB1801-C07 / SB1800-C07HSB1801-C07 SB1801-D08 / SB1800-D08HSB1801-D08
SB1801-C08 / SB1800-C08HSB1801-C08 SB1801-D09 / SB1800-D09HSB1801-D09
SB1801-D10 / SB1800-D10HSB1801-D10
SB1801-D11 / SB1800-D11HSB1801-D11
Tegelek demir ýol
Aýna SB1801-C05 / SB1800-C05HSB1801-C05 SB1801-D05SB1801-D05
SB1801-C06 / SB1800-C06HSB1801-C06 SB1801-D06 / SB1800-D06HSB1801-D06
SB1801-D07 / SB1800-D07HSB1801-D07

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň