page_head_bg

Biz hakda

Aşhana we hammam enjamlary hünärmeni

Meaton-Logo

Biz näme edýäris

Çyzgy ulgamy, çekiş slaýdlary, goşa diwar çyzgylary we şkaf halkalary häzirki zaman mebel we agaç işläp bejermek pudagynda iň möhüm esbaplardyr. Meaton Group, önümçilik we dünýä eksport etmek boýunça tejribesi bolan Hytaýdan bu pudak boýunça bilermen.

Biz kim

Häzirki wagtda Hytaýdan öňdebaryjy mebel, aşhana we şkaf enjamlaryny öndüriji we üpjün ediji hökmünde tanalýan “Meaton Group” geçen asyryň 90-njy ýyllarynda kabinet zawodyndan başlady.

Üstünliklerimiz

3 onýyllyk çalt ösüşiň üsti bilen, 2020-nji ýylda Meaton Group-da 4 zawod we 2000-den gowrak ussat işçi, şeýle hem gözleg we satuw, marketing, müşderi hyzmaty bar, bu Meatony diňe Hytaýda däl, eýsem mebel enjamlary pudagynda iň uly oýunçylaryň birine öwürýär. dünýäde.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Meaton, önümlerimiziň hiline zyýan bermezden, tygşytly mebel enjamlary çözgütlerini hödürlemek ukybymyz üçin müşderilerimizden, hyzmatdaşlarymyzdan, müşderilerimizden ynam we abraý gazandy.

Esasy önümlerimiz

Çyzgy ulgamlary, goşa diwar çekmesi
Gizlenen slaýdlar, aşaky slaýdlar
Top göteriji slaýdlar (BBS)
şkafyň ilikleri
Meaton mebel bölekleriniň doly toplumyny dünýä eksport edýär. Esasy bazarlarymyz Demirgazyk Amerika, Russiýa Federasiýasy, Günorta Amerika, Europeewropa we ş.m. MEATON markasy 90 ýurtda hasaba alyndy.

SGS

Kärhananyň kwalifikasiýasy

Mebel enjamlarymyz we enjamlarymyz SGS tarapyndan tassyklandy. Zawodlarymyz TUV, FIRA we ISO 9001: 2000 kepillendirilen. Meaton Group, mebel komponentleri pudagynda iň ösen maşynlara we arassa önümçilik (LP) we Kanban düzgünlerine laýyklykda önümçiligi iň gowy dolandyrmaga eýe. Hiliň gözegçiligine, üznüksiz hyzmat bermäge üns berýäris. Hytaý mebel enjamlarynyň iň oňat bahasyny häzirki zaman mebel senagatyna ýetirmek biziň esasy gymmatlygymyzdyr.

Meatonyň Hongshun zawody

2017-nji ýylyň mart aýynda döredildi. Hongşunyň önümleri: Gizlenen slaýdlar, Çyzgy ulgamlary öndürilýär we Europeanewropanyň hili bilen dünýäniň çar künjegine hödürlenýär.

Meaton Group, mebel enjamlarymyz bilen dünýäniň häzirki zaman mebel pudagyna goşan goşandymyza buýsanýar.

Meaton Group geljegi siziň bilen bilelikde ýazmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýar!


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň