page_head_bg

45 mm giňlikdäki umumy top göteriji ylgaýjy slaýd

45 mm giňlikdäki umumy top göteriji ylgaýjy slaýd

Gysga düşündiriş

Täze döredilen slaýd diýseň rahat we asuda tejribe hödürleýär. Doly ýüklenen ýagdaýlarda-da, onuň ýerine ýetirijiligi bilen ylham alarsyňyz. Çyzgy top göteriji slaýdlar ýokary hilli sink bilen örtülen polatdan ýasalýar. Önümlerimiziň hilini ösen önümçilik tehnologiýasy we ýokary hilli çig mal bilen kepillendirdik. Çydamly ylgawçylar uzak ýyllap hiç hili abatlaýyş ýa-da çalyşma zerurlygy bolmazdan oňat ylgap bilýärler. Biz öz kosmos dizaýnyňyza hem ýokary hilli, hem-de elýeterli bahany getirmegi, ýaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin ajaýyp çözgütleri hödürlemegi maksat edinýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

45 mm giňlikdäki umumy top göteriji ylgaýjy slaýd

3 hatar gaty toplar slaýdyň durnuklylygyny we tekizligini üpjün edýär. Performanceokary hilli gaty toplar öndürijiligi kepillendirmek üçin gowy ýuwulýar.

Slaýderiň ulanylyşy gaty giň. Tehnologiýanyň ösmegi we iş prosesi önümiň bahasyny ep-esli azaldy. Häzirki wagtda top göteriji slaýd dürli sahnalarda ulanylýar. Önümlerimiz ýokary hilli we çydamly öndürijiligi bilen tapawutlanýar, çekiş şar görnüşli slaýdlar howpsuz gurşawy döretmäge we adamlary goramaga ukyply bu gaty güýçli we durnukly gurluşa eýe. Bu diýseň rahat we asuda tejribe hödürlemek bilen, otaglarda, aşhanada, hammamda, ýatylýan otagda, myhman otaglarynda, çagalar otaglarynda, zalda, westibulda giňden ulanylyp bilner, üstesine-de, şol önümleri hünär taýdan ulanmak üçin hemme ýerde tapyp bilersiňiz - ofislerde, ammarlarda, ussahanalarda has amatly bahadan işiňize has köp baglanyşyk, çeýeligi we döredilmegi üçin.

https://www.meaton-hardware.com/45mm-width-common-ball-bearing-runner-slide-product/

Tehniki aýratynlyklar

• Ini: 45mm

• Ölçegi: 10 "-24"

• Jemleýji: sink bilen örtülen, gara, reňkli sink

• Material: sowuk rulon

• Galyňlyk aralygy: 1,0 x 1,0 x 1,2mm, 1,2 x 1,2 x 1,4mm

• Slaýdyň umumy uzaldyjy topy. Şkafyň nurbaty.

• Polat toplarda tekiz hereket. Umumy mehanizmiň ýokarlanmagy.

• Uzynlygy 250-den 600 mm aralygynda.

Gurnama görkezmesi

DB4501_08
DB4501_06
DB4501_10

Galyňlyk aralygy: 1,0 x 1,0 x 1,0mm
Bölüm: mm

Model Reňk A B C D E F No.ok.
DB4501-10 " Sink bilen örtülen 250 96 / / 64 128 531.381.011
Gara 531.382.011
DB4501-12 " Sink bilen örtülen 300 96 / / 96 128 531.381.012
Gara 531.382.012
DB4501-14 " Sink bilen örtülen 350 96 64 / 128 128 531.381.013
Gara 531.382.013
DB4501-16 " Sink bilen örtülen 400 96 96 / 160 160 531.381.014
Gara 531.382.014
DB4501-18 " Sink bilen örtülen 450 96 96 64 160 192 531.381.015
Gara 531.382.015
DB4501-20 " Sink bilen örtülen 500 96 160 64 192 224 531.381.016
Gara 531.382.016
DB4501-22 " Sink bilen örtülen 550 96 192 64 224 224 531.381.017
Gara 531.382.017
DB4501-24 " Sink bilen örtülen 600 96 224 64 256 256 531.381.018
Gara 531.382.018

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň